bio (gradable)

Q: No B like show B?

weekend man

cleaved

hertz off, zog away

the long walk

@